Prawo rodzinne

Kancelaria prowadzi również na terenie miasta Płocka i okolic sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Ze względu na swój charakter prawo rodzinne dotyka spraw szczególnie ważnych w życiu naszych Klientów. Z tego też powodu sprawy rodzinne, w tym sprawy rozwodowe traktujemy wyjątkowo i ze szczególną uwagą. Zapewniamy wsparcie i zrozumienie w tej trudnej życiowej sytuacji, ale przede wszystkim podejmujemy niezbędne działania, by zabezpieczyć interesy Klientów w toku procesu.

Zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i na każdym jego etapie, wyrażamy gotowość do polubownego rozwiązania sporów rodzinnych, a zwłaszcza – gdy strony posiadają małoletnie dzieci – osiągnięcia porozumienia w przedmiocie władzy rodzicielskiej, kontaktów i świadczeń na rzecz dzieci.

Rozwód, separacje

Gros spraw prowadzonych przez Kancelarię obejmuje rozwody i separacje oraz powiązane z nimi sprawy dotyczące małoletnich dzieci stron (władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów rodziców z dziećmi po rozwodzie) oraz majątku wspólnego małżonków. Adwokat czy radca prawny w sprawie o rozwód reprezentuje swoich Klientów przed Sądem w charakterze ich pełnomocnika.

Silne emocje i stres towarzyszące rozwodowi nie służą podejmowaniu rozsądnych decyzji, szczególnie gdy od tych decyzji zależy przyszłość czy los dzieci. Rolą adwokata czy radcy prawnego jest pomóc przetrwać ten trudny czas, przy jednoczesnym czuwaniu nad interesem strony w trakcie postępowania przed Sądem.

Nasza Kancelaria proponuje konkretne rozwiązania, uzależnione od sytuacji Klienta oraz pomaga spojrzeć na sytuację z dystansem. Podejmujemy niezbędne w sprawie rozwodowej czynności przed Sądem,mając na uwadze, że sprawa o rozwód obejmuje nie tylko rozwiązanie związku małżeńskiego stron przez rozwód (z ustaleniem winy rozkładu pożycia bądź bez ustalania zawinienia), ale również – gdy strony posiadają wspólne potomstwo – wiąże się z koniecznością rozstrzygnięcia kwestii władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, kontaktów z tymi dziećmi czy w końcu kwestii wysokości alimentów przysługujących na małoletnie dzieci stron. Możliwe jest również podjęcie działań mających na celu dokonanie zgodnego podziału majątku dorobkowego małżonków w trakcie sprawy o rozwód.

Etapy sprawy o rozwód:

  1. konsultacja wstępna w celu zweryfikowania, czy są spełnione przesłanki rozwodu, skompletowanie niezbędnych dokumentów,  opłacenie pozwu (ew. złożenie wniosku o zwolnienie Klienta z obowiązku uiszczania opłaty sądowej od pozwu)
  2. przygotowanie pozwu z uwzględnieniem potrzeb Klienta, w oparciu o sytuację faktyczną, w tym sytuację małoletnich dzieci stron, złożenie – w razie potrzeby – stosownych wniosków o zabezpieczenie roszczeń o świadczenia alimentacyjne czy kontaktów z małoletnimi dziećmi – na czas trwania sprawy o rozwód, sformułowanie odpowiednich wniosków dowodowych, wskazanie dowodów na potrzeby postępowania dowodowego,
  3. przygotowanie Klienta do rozprawy,
  4. reprezentowanie Klienta przed Sądem, w tym w trakcie przesłuchania świadków, Klienta, a także w trakcie negocjacji, mediacji, itp.
  5. sporządzanie dalszych pism procesowych

Możliwe są różne formy współpracy z Kancelarią w zakresie spraw o rozwód, od jednorazowej porady prawnej, zlecenia nam sporządzenia pozwu aż po zlecenie kompleksowego prowadzenia procesu rozwodowego.

Podział majątku wspólnego małżonków

Nasza Kancelaria oferuje również pomoc prawną w zakresie spraw o podział majątku wspólnego małżonków.

Postępowanie w sprawie o podział majątku dorobkowego można zainicjować po ustanowieniu rozdzielności majątkowej (przez Sąd bądź umownie), bądź też po uzyskaniu prawomocnego wyroku rozwodowego.

Przy braku sporu co do podziału majątku możliwe jest również dokonanie podziału majątku przed Sądem rozpoznającym sprawę o rozwód.

Sprawy o podział majątku cechuje wysoki stopień złożoności. Niejednokrotnie zachodzi potrzeby skrupulatnego ustalenia składników majątku stron, prześledzenia pod kątem finansowym i majątkowym ich małżeństwa, dokonania rozliczeń nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny bądź odwrotnie.

Sprawy dotyczące małoletnich dzieci

Sprawy dotyczące małoletnich dzieci Kancelaria prowadzi z reguły przy okazji sprawy o rozwód. Nierzadko sprawy te inicjujemy na rzecz Klientów, których dzieci pochodzą z nieformalnych związków.

Najczęściej są to sprawy o alimenty, których stopień skomplikowania wynika z potrzeby ustalenia usprawiedliwionych potrzeb małoletnich dzieci, a także z potrzeby ustalenia sytuacji majątkowo-zarobkowej stron.

Wśród tych spraw na prowadzenie wysuwają się sprawy o alimenty, tj. sprawy o zasądzenie alimentów, ich podwyższenie bądź obniżenie czy też, gdy zachodzą ku temu powody, o uchylenie (wygaśnięcie) obowiązku alimentacyjnego.

Reprezentujemy także Klientów w sprawach dotyczących ustalenia miejsca zamieszkania dziecka i władzy rodzicielskiej. W razie potrzeby postępowanie dowodowe odbywa się z udziałem biegłych OZSS, którzy wydają na potrzeby postępowania opinię w przedmiocie m.in. predyspozycji stron do wykonywania władzy rodzicielskiej czy rekomendacji co do tego, z którym z rodziców dziecko winno zamieszkiwać na co dzień. Pośród spraw dotyczących władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi wyróżnić można m.in. sprawy o jej ograniczenie, pozbawienie czy zawieszenie bądź przywrócenie.

W końcu, w sprawach dotyczących małoletnich dzieci kluczowe dla Klientów są sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi tego rodzica, który na co dzień z dziećmi nie zamieszkuje. Jak pokazuje doświadczenie i praktyka, sprawy te budzą nie mniej emocji i sporów, jak sprawy chociażby o alimenty. W razie potrzeby zastępujemy Klientów w sprawach o o zmianę kontaktów czy ich egzekucję, jeśli nie są one wykonywane zgodnie z orzeczeniem sądowym.

Inne sprawy

Prowadzimy również sprawy o:

  • ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd (z ważnych powodów)
  • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
  • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, jak m.in. wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców, zarząd majątkiem dziecka
  • ubezwłasnowolnienie
  • roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego do ojca dziecka związane z ciążą i porodem).