Prawo spadkowe

Sprawy z zakresu prawa spadkowego należą do spraw trudnych i skomplikowanych z kilku względów. Przede wszystkim niejednokrotnie rodzą silne emocje, gdyż wiążą się ze stratą bliskiej Klientowi osoby. Dodatkowo sprawy te może utrudnić konflikt, który może pojawić się wśród spadkobierców czy innych osób bezpośrednio zainteresowanych kwestią dziedziczenia, czy kwestią związaną z działem spadku bądź obowiązkiem zapłaty zachowku.

Reprezentujemy Klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek. W imieniu Klienta podejmujemy działania mające na celu podważenie testamentu, w tym testamentu notarialnego, zapisu o wydziedziczeniu, gdy w świetle zgromadzonych przez niego dokumentów istnieją widoki na satysfakcjonujące dla niego orzeczenie.

Pomoc adwokata bądź radcy prawnego jest nieodzowna w sprawach o dział spadku czy zachowek, gdzie wymagana jest pogłębiona znajomość przepisów.

Odszkodowania

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie dochodzenia odszkodowań w sprawach:

 • szkód na osobie (wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, wypadki w życiu codziennym),
 • szkód na rzeczach (zniszczenie mienia wskutek zdarzeń losowych),
 • szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzę

Ochrona dóbr osobistych

Kancelaria zapewnia wsparcie we wszelkich sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych Klientów, będących zarówno osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorcami.

W zakresie ochrony dóbr osobistych udzielamy pomocy prawnej w następujących obszarach:

 • naruszenia prywatności w Internecie, w tym stalkingu i kradzieży tożsamości,
 • naruszenia dóbr osobistych (nazwisko, wizerunek, dobre imię) osób fizycznych, przedsiębiorcó

Osoby i podmioty, których dobra osobiste zostały naruszone mogą domagać się:

 • zaniechania naruszeń,
 • naprawienia szkody z tytułu bezprawnego naruszenia dobra osobistego,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • zobowiązania osoby, która naruszyła dobra osobiste, do podjęcia działania w celu usunięcia skutków tego naruszenia.

Prawo nieruchomości

Obrót nieruchomościami często wiąże się ze sporami, które mogą pojawić się na jego tle. Kancelaria prowadzi sprawy sądowe z zakresu prawa nieruchomości, w szczególności:

 • spory z umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości: przedmiotem postępowań sądowych jest zarówno realizacja roszczeń o zawarcie umów przyrzeczonych umowami przedwstępnymi, jak i rozliczeń z tytułu umów przedwstępnych, które nie doprowadziły do zawarcia umów ostatecznych (w tym zwrot zaliczek i zadatków, zapłata kar umownych oraz odszkodowań),
 • spory o nakazanie złożenia oświadczenia woli lub ustalenie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,
 • spory o zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • spory o zasiedzenie nieruchomości w oparciu o obowiązujące w prawie polskim przepisy umożliwiające nabycie nieruchomości przez osobę nieposiadającą do niej tytułu prawnego,
 • spory o ustanowienie służebności,
 • spory o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu:
 • spory o wydanie nieruchomości, rozliczenie nakładów, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie.

W sprawach z zakresu prawa nieruchomości świadczymy pomoc prawną zarówno Klientom indywidualnym, jak i wspólnotom mieszkaniowym.

Podejmujemy się również reprezentacji w postępowaniach wieczystoksięgowych.

Prawo kontraktowe

Oferujemy kompleksowe wsparcie w dziedzinie sporządzania, opiniowania oraz negocjowania umów gospodarczych oraz umów z udziałem osób fizycznych (konsumentów). Wspieramy naszych Klientów podczas rozmów wymagających wiedzy prawniczej, które zmierzają do zawarcia umowy. Pomagamy w odpowiednim sformułowaniu intencji oraz założeń w formie postanowień umownych uwzględniających interesy reprezentowanego, wymogi konstrukcyjne umowy oraz reguły formalno-prawne. Wspieramy także w bezpiecznym doborze odpowiedniego rodzaju umowy do zamierzeń treści zobowiązania. Przygotowujemy wzory umów oraz ogólne warunki  umów, które można stosować stale w relacji z kontrahentami. Stosujemy innowatorskie rozwiązania łączące oszczędność środka wyrazu z bezpieczeństwem prawnym.