Obowiązek alimentacyjny powstaje już w momencie powstania stosunków prawno-rodzinnych, przykładem mogą być narodziny bądź przysposobienie dziecka. Pozew o alimenty inicjuje postępowanie w przedmiocie świadczenia alimentacyjnego. Orzeczenie sądu jest jedynie potwierdzeniem obowiązku alimentacyjnego.

W przypadku więc braku dobrowolnego wykonywania zobowiązania to Sąd może nakazać dostarczenie środków utrzymania.

Najistotniejsze elementy, które należy zawrzeć w pozwie, zostały wymienione w art. 126 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Należą do nich:

1. oznaczenie sądu, do którego jest kierowane pismo procesowe
Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. (art. 32 k.p.c.). Pozew o alimenty można również złożyć w sądzie, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby pozwanej- zobowiązanej do świadczenia alimentacyjnego. Wyboru dokonują osoba składająca przedmiotowe pismo.

2. imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników
Stronami w tym postępowaniu są POWÓD i POZWANY. Stroną powodową jest małoletnie dziecko, które będzie występowało przez przedstawiciela ustawowego- rodzica. W przypadku gdy dodatkowo będzie reprezentowane przez pełnomocnika profesjonalnego to również w tym miejscu należy wskazać na jego dane.
3. oznaczenie rodzaju pisma, tj. POZEW O ALIMENTY
4. osnowę wniosku lub oświadczenia, czyli dokładne określenie wysokości finansowej świadczenia alimentacyjnego bądź innej formy spełnienia tego obowiązku a także inne żądania, jeśli takie występują
5. w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów
Najważniejszym zadaniem dla strony jest ustalenie wydatków jakie ponosi rodzic w związku z usprawiedliwionymi potrzebami dziecka oraz przedstawienie dowodów uzasadniający wskazane kwoty. Dodatkowo wykazać należy możliwości finansowe i zarobkowe rodzica zobowiązanego do świadczenia. Wiąże się to z przedstawieniem dowodów, które będą uzasadniały taką wysokość żądanego świadczenia. Będzie to miało swoje odzwierciedlenie w zasądzonej przez Sąd wysokości świadczenia alimentacyjnego.
6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, czyli CZYTELNY PODPIS RODZICA
7. wymienienie załączników, czyli całego materiału dowodowego wskazujące na potwierdzenie oświadczeń zawartych w piśmie. Najczęściej są to dokumenty, paragony fiskalne, zaświadczenia o dochodach, podatkowe rozliczenia roczne. Pamiętajmy o złożeniu oryginału odpisu aktu urodzenia dziecka.

Oprócz powyżej wskazanych elementów, które są niezbędne z uwagi na art 126 § 1 k.p.c. należy również ująć takie kwestie jak:

8. podanie adresu zamieszkania Powoda a także jego numer PESEL, w przypadku, gdy to małoletni jest stroną postępowania to tylko jego numer PESEL, natomiast adres należy wskazać zarówno małoletniego jak i jego rodzica- przedstawiciela ustawowego;
9. podanie adresu zamieszkania Pozwanego i fakultatywnie jego numer PESEL, jeśli posiadamy taką wiedzę
10. wartość przedmiotu sporu
W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania. (art. 22 k.p.c.) Należy dokonać mnożenia wysokości comiesięcznych świadczeń wraz z liczbą miesięcy przez które będzie występował obowiązek alimentacyjny, jednakże maksymalnie będzie to 12 miesięcy.

11. informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.
Przykładem są tutaj pisma kierowane do strony zobowiązanej, zawierające wezwania do uiszczenia świadczenia alimentacyjnego czy jakiekolwiek inne dowody wskazujące na podjęcie próby pozasądowego rozwiązania sporu.

Powyżej są wskazane najważniejsze elementy pozwu o alimenty. Jednakże jest to jedynie pismo rozpoczynające postępowanie. Należy mieć na uwadze, że może nie być ono ostatnim w toczącej się sprawie. Niezastąpiona jest tutaj pomoc profesjonalnego pełnomocnika w celu uniknięcia nieprawidłowości przy składaniu pisma. Kancelaria Radców Prawnych Popowska & Piechowicz świadczy pomocy w tym zakresie udzielając odpowiedniego wsparcia prawnego.