To będzie bardzo krótki wpis, jednakże przydatny z perspektywy osób zobowiązanych do płatności alimentów na podstawie postanowienia o ich zabezpieczeniu na czas trwającego postępowania rozwodowego.

Przypomnę, że wniosek o zabezpieczenie alimentów złożyć można w pierwszym piśmie inicjującym postępowanie bądź w pierwszym piśmie pozwanego/pozwanej stanowiącym odpowiedź na pozew (w odpowiedzi na pozew). Zanim jednak Sąd rozpozna wniosek, upłynie jakiś okres czasu, w praktyce najczęściej od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. W końcu, jeśli Sąd wyda postanowienia zaopatrzone w określoną datę jego wydania, pojawia się pytanie, tak dla dłużnika alimentacyjnego, jak i jego wierzyciela: jak mam zapłacić alimenty za miesiąc, w którym je zasądzono (w trybie zabezpieczenia)? Kwestia, w praktyce, jest niezwykle istotna, albowiem nierzadko strony pozostają w tak głębokim sporze, że wierzyciel może wykorzystać fakt braku zapłaty alimentów bądź ich niedopłaty na niekorzyść drugiej i skierować przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu wniosek o wszczęcie egzekucji. A wówczas, zainicjowanie postępowania egzekucyjnego generuje dodatkowe koszty i oznacza niedogodność w postaci prowadzenia przeciwko zobowiązanemu egzekucji świadczeń alimentacyjnych na drodze przymusowej egzekucji.

Przechodząc do meritum, jeżeli przy zabezpieczeniu polegającym na zobowiązaniu danej osoby do łożenia okresowo określonej kwoty na potrzeby osoby uprawnionej postanowienie zabezpieczające zostanie wydane w danym miesiącu przed dniem określonym w postanowieniu jako ostatni dzień terminu płatności (zwykle do 10. dnia każdego miesiąca), to za ten miesiąc kwota wskazana w postanowieniu powinna być uiszczona w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast postanowienie zostanie wydane w danym miesiącu w dacie przypadającej po dniu określonym jako ostatni dzień terminu płatności, to za ten miesiąc kwota wskazana w postanowieniu uiszczona być powinna proporcjonalnie do czasu, jaki pozostał do końca miesiąca.

Pamiętajmy więc, że nie obowiązuje tu chociażby zasada, zgodnie z którą postanowienie zabezpieczające powinno być realizowane od następnego miesiąca liczonego po miesiącu, w którym postanowienie to zostało wydane.