W sytuacjach, w których dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy może podjąć szereg działań w celu zabezpieczenia interesów i potrzeb małoletniego. Sąd, niejako w formie wsparcia rodziców, może ustanowić nadzór kuratora nad wykonywaniem przez rodziców władzy rodzicielskiej. Jest to jeden z rodzajów ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Wielu Klientów postrzega ograniczenie władzy rodzicielskiej jako wymierzone przeciwko rodzicom, czy jako rodzaj kary nałożony przez Sąd na, z reguły, skonfliktowanych rodziców. Tymczasem na Sali rozpraw wielokrotnie można usłyszeć, jak Sądy pouczają strony, że objęcie wykonywania władzy rodzicielskiej nadzorem kuratora nie jest wymierzone przeciwko rodzicom, zaś ma na celu ich wsparcie na co dzień, pomoc w wykonywaniu tej władzy. Zdarzają się sytuacje niezawinione przez rodziców, a i tak wymagające ingerencji sądu. Celem nadzoru jest zminimalizowanie zagrożenia dobra dziecka.

Wielokrotnie Klienci pytają: Jak wygląda ten nadzór?

Sposób sprawowania nadzoru zależy od okoliczności danej sprawy oraz tego, jakie ramy nadzoru określił sąd wydający zarządzenie. Każda sprawa jest inna, dlatego czynności podejmowane przez kuratorów będą różne. Na przykład: kurator może współdziałać z osobami trzecimi, np. nawiązując kontakt z terapeutą, który pracuje z rodzicami nad ich predyspozycjami wychowawczymi lub prowadzi z ich udziałem terapię rodzinną, bądź swoim nadzorem kurator może objąć terapię małoletniego dziecka stron.

Jakie zadania wykonuje kurator?

Kurator rodzinny, po powierzeniu my przez sąd sprawowania nadzoru:

  • zapoznaje się z aktami sprawy
  • nawiązuje kontakt z podopiecznym
  • poucza podopiecznego o jego prawach i obowiązkach wynikających z wydanego przez sąd orzeczenia
  • planuje i podejmuje oddziaływania profilaktyczno – resocjalizacyjne i opiekuńczo – wychowawcze
  • nawiązuje kontakt i współpracę z rodziną podopiecznego
  • udziela podopiecznemu pomocy w zorganizowaniu – w zależności od potrzeb – nauki, pracy, czasu wolnego oraz w rozwiązywaniu trudności życiowych
  • kontroluje zachowanie podopiecznego w miejscu jego zamieszkania, pobytu, nauki i pracy
  • współdziała z odpowiednimi organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami
  • Z wykonywanego nadzoru, kurator składa sprawozdania do sądu. Sprawozdania składane są w terminach określonych przez sąd lub na żądanie sądu. Najczęściej sprawozdania w pierwszym okresie sprawowania nadzoru składane są w każdym miesiącu. W sprawozdaniu kurator przedstawia: diagnozę środowiskową, zamierzenia resocjalizacyjne, metody prowadzenia nadzoru, warunki osobiste i bytowe podopiecznego, zadania do realizacji, prognozę resocjalizacyjną, źródła informacji o podopiecznym.