Kancelaria Mediacyjna mieści się w siedzibie Kancelarii Radców Prawnych Popowska-Piechowicz w Płocku przy al. Armii Krajowej 9.

Mediacja jest dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu/konfliktu, prowadzonym w obecności osoby trzeciej (Mediatora) cieszącej się ich zaufaniem.

Mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania, jakie zadowala obie strony sporu i jakie w związku z tym mogą one przyjąć dobrowolnie. W przeciwieństwie więc do procesu cywilnego jej celem nie jest ustalenie, kto ma rację, a skupia się ona na poszukiwaniu rozwiązań, które będą dla strony satysfakcjonujące.

Mediacje mogą być stosowane w sporach:

  • rodzinnych, małżeńskich,
  • w sprawach spadkowych, majątkowych i cywilnych
  • pracowniczych
  • w sprawach gospodarczych
  • w sprawach karnych a także dotyczących nieletnich

Ugody wypracowane w mediacji podlegają zatwierdzeniu przez Sąd, przez co uzyskują one status ugody sądowej.

Sąd może odmówić zatwierdzenia ugody tylko w wypadku gdy jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. W razie braku zwrócenia się do sądu ugoda zawarta przed mediatorem ma status ugody cywilnoprawnej.