CO OBEJMUJE POMOC PRAWNA W SPRAWACH O ALIMENTY?

Kancelaria specjalizuje się w sprawach o świadczenia alimentacyjne, powszechnie określane jako alimenty. Reprezentujemy zarówno Klientów dochodzących alimentów od drugiego rodzica (czy małżonka bądź byłego małżonka), jak i strony pozwane w sprawach alimentacyjnych. Zapewniamy reprezentację w Sądzie, udzielamy wszelkich wyjaśnień i konsultacji w tym zakresie oraz sporządzamy pozwy, ugody.

Dla każdej ze stron sporu o alimenty istotne jest więc, by właściwie zabezpieczyć swoje interesy.

Szczególnie ważne jest dla strony domagającej się alimentów odpowiednie sformułowanie pozwu, złożenie wniosków dowodowych, wniosku o zabezpieczenie alimentów, załączenie właściwych dokumentów, skompletowanie dokumentów, by przekonać Sąd o zasadności swoich racji. Z kolei dla strony pozwanej istotne jest, by pokazać Sądowi realne możliwości zarobkowe i majątkowe, odnieść się do potrzeb dziecka, omówić sytuację zarobkowo-majątkową strony przeciwnej. Nierzadko Klienci pozwani w sprawach o alimenty dopiero w odpowiedzi na pozew przekazują Sądowi informacje, które są niezbędne dla rozpoznania sprawy, a o których strona powodowa nie wspomniała. Dla przykładu, może być to fakt posiadania przez pozwanego/pozwaną innych dzieci na utrzymaniu, czy trudna sytuacja zdrowotna, które to okoliczności wpływają na wysokość alimentów. Kancelaria zapewnia fachową pomoc, by pozew o alimenty czy zaspokojenie potrzeb rodziny oraz odpowiedź na pozew w sprawie o alimenty były zgodne z przepisami prawa, kompletne, wyczerpujące i pozwalające na wyeksponowanie najistotniejszych w sprawie faktów.

GDZIE PROWADZIMY SPRAWY O ALIMENTY?

Prowadzimy sprawy o alimenty na terenie Płocka (Płock i powiat płocki), w Warszawie i okolicach, a także na terenie całego województwa mazowieckiego. Zapraszamy również do kontaktu w razie potrzeby świadczenia usług poza terenem województwa mazowieckiego.

JAKIE SPRAWY O ALIMENTY PROWADZIMY?

W ramach spraw o alimenty, prowadzimy sprawy o:

 • ustalenie alimentów
 • podwyższenie alimentów
 • obniżenie alimentów
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

Alimenty są jedną z kwestii koniecznych do ustalenia w sprawie o rozwód, gdy strony postępowania mają wspólne małoletnie dzieci bądź w przypadku gdy z żądaniem alimentów wystąpi współmałżonek.

Warto zlecić prowadzenie sprawy o alimenty profesjonalnemu adwokatowi lub radcy prawnemu, który poprowadzi tę sprawę rzetelnie i fachowo.

CZYM SĄ ALIMENTY?

Alimenty to świadczenia pieniężne mające na celu utrzymanie i wychowanie dziecka. Alimentów na małoletnie dzieci nie da się uniknąć. Sąd może zasądzić, w zależności od okoliczności sprawy, alimenty na rzecz współmałżonka (w trakcie małżeństwa, w ramach sprawy o przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny) bądź byłego małżonka (po rozwodzie).

OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW?

Wysokość alimentów to „wypadkowa” usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych strony zobowiązanej do uiszczania alimentów.

USPRAWIEDLIWIONE POTRZEBY DZIECKA

W odniesieniu do przesłanki „usprawiedliwionych potrzeb małoletniego”, należy szczególnie zwrócić uwagę na sformułowanie „usprawiedliwione”. Kosztami utrzymania i wychowania dzieci będą więc przede wszystkim koszty utrzymania mieszkania, w którym zamieszkują dzieci (udziału dzieci w kosztach utrzymania mieszkania i opłatach eksploatacyjnych), koszty wyżywienia, odzieży i obuwia, opieki lekarskiej i leków, środków czystości, zakupu pomocy szkolnych i inne koszty, które Sąd w okolicznościach konkretnej sprawy uzna za usprawiedliwione, to jest uzasadnione, konieczne do poniesienia. W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego przez usprawiedliwione potrzeby dziecka należy rozumieć nie tylko te elementarne, polegające na zapewnieniu minimum egzystencji, ale również zmierzające do zapewnienia prawidłowego rozwoju duchowego i fizycznego.

Po więcej informacji zapraszamy na nasz wpis na blogu na naszej stronie internetowej: Usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka w sprawie o alimenty.

MOŻLIWOŚCI ZAROBKOWE I MAJĄTKOWE RODZICA ZOBOWIĄZANEGO DO ALIMENTACJI

Przez określenie „zarobkowe i majątkowe możliwości” rozumie się nie tylko dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz również te zarobki, które osoba zobowiązana do alimentacji (rodzic) może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i wykorzystaniu pełni swoich sił czy potencjału.

Przy ocenie możliwości zarobkowych rodzica uwzględnia się zatem wynagrodzenie za pracę wraz z uzupełniającymi je składnikami – takimi, jak: premie, różnego rodzaju dodatki do płac. Sąd bierze pod uwagę również wykształcenie zobowiązanego do alimentów. Wynika to z założenia, że osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, powinna w pełni wykorzystywać swoje siły, kwalifikacje, uzdolnienia i zdobyte doświadczenie zawodowe.

Przy ocenie wysokości należnych alimentów należy brać pod uwagę również majątek zobowiązanego (rodzica) – np. posiadane nieruchomości i ruchomości (samochód, cenne kosztowności).

W toku ustalania przez sąd okoliczności sprawy i wysokości należnych alimentów nie będą zatem brane pod uwagę jedynie aktualne dochody rodzica. Sąd oceni całokształt sytuacji zarobkowej i majątkowej zobowiązanego – wykształcenie, doświadczenie zawodowe (w tym wcześniejsze płace), aktualne zatrudnienie, wykonywany zawód i inne.

CO NALEŻY WYKAZAĆ W SPRAWIE O PODWYŻSZENIE/OBNIŻENIE ALIMENTÓW?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Aby więc zmienić wcześniejsze rozstrzygnięcie sądu muszą zaistnieć ważne powody. Zasadniczo podwyższenie alimentów jest możliwe w następujących sytuacjach:

 • możliwości zarobkowe matki dziecka znacząco się zmniejszyły
 • możliwości zarobkowe ojca dziecka znacząco się zwiększyły
 • uzasadnione wydatki na dziecko istotnie wzrosły

Często dochodzi do wystąpienia co najmniej dwóch okoliczności, jak powyżej, a nawet wszystkich łącznie. Wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Należy mieć na uwadze, że sam upływ czasu nie jest wystarczający dla podwyższenia alimentów.

Analogicznie, obniżenia alimentów można domagać się, gdy:

 • możliwości zarobkowe matki dziecka znacząco się zwiększyły
 • możliwości zarobkowe ojca dziecka znacząco się obniżyły
 • uzasadnione wydatki na dziecko uległy obniżeniu

KIEDY MOŻNA DOMAGAĆ SIĘ UCHYLENIA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO?

Także i w tym przypadku przesłanką do uchylenia alimentów jest „zmiana stosunków”.

W orzecznictwie wskazuje się, że:

„zmiana stosunków może także prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego, który wygasa m.in. wówczas, gdy odpadnie jedna z przesłanek uzasadniających ten obowiązek, czy po stronie uprawnionego, czy to po stronie zobowiązanego. W przypadku osoby zobowiązanej do alimentacji wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego może uzasadniać utrata przez taką osobę możliwości zarobkowania lub uzyskanie przez uprawnionego zdolności samodzielnego utrzymania się”
(wyrok Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 13.09.2018 r., sygn. III RC 56/18).

Jeżeli więc dziecko pełnoletnie jest już w stanie utrzymać się samodzielnie, wówczas można złożyć wniosek o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Pozew o uchylenie alimentów może również uzasadniać zmiana po stronie zobowiązanego do alimentów np. utrata pracy, rozstrój zdrowia, niedostatek.